Tysiąclecia 8b

Tu, gdzie stoi nowoczesny budynek mieszkalny, do ok. 2014 r. znajdował się jeden z najstarszych budynków Golęczewa – pochodził z XIX w.

Po przejęciu golęczewskiego majątku przez Komisję Kolonizacyjną, dom został zaadaptowany do nowych potrzeb i otrzymał nr 5. Według spisu osadników, posesję objął tu Heinrich II Arwa.